OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti KNIŽNICA RUŽINOV, p. o.
príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Ružinov

so sídlom Zimná 1, 821 02 Bratislava

IČO: 00226815

DIČ: 2020864758

pre predaj produktov a služieb prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese https://antikvariatkr.kniznica-ruzinov.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) KNIŽNICE RUŽINOV, p. o. so sídlom Zimná 1, 821 02 Bratislava, identifikačné číslo: 00226815, ktorá je príspevkovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://antikvariatkr.kniznica-ruzinov.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 173 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

2.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

2.4.4. kontaktné informácie na kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Bez týchto údajov nie je možné dokončiť objednávku a doručiť tovar kupujúcemu.

2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kúpnou zmluvou sa KNIŽNICA RUŽINOV, p. o. ako predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí KNIŽNICI RUŽINOV, p. o. ako predávajúcemu kúpnu cenu.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK3102000000001856874754 (ďalej len „účet predávajúceho“).

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.


3.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby (číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.


3.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

3.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci NIE JE platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho antikvariatkr@kniznica-ruzinov.sk.

4.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.1. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.5. V prípadoch, kedy má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

5.5. Prebratie zásielky kupujúcim od prepravcu je považované za dokončenie prepravného procesu a dodanie tovaru, ktorý si kupujúci objednal u predávajúceho.

5.6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku narábania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

6. Práva z vadného plnenia

6.1. Kupujúci si zakúpený tovar po prevzatí prehliadne a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Kupujúci si je vedomý toho, že predávajúci ponúka vo webovom rozhraní https://antikvariatkr.kniznica-ruzinov.sk používaný tovar, ktorý bol súčasťou knižničného fondu KNIŽNICE RUŽINOV, p. o. a má preto rôzne poškodenia opotrebovaním. Na stav tovaru je kupujúci upozornený na úvodnej stránke webového rozhrania v položke "UPOZORNENIE" a je tiež upozornený, aby si toto upozornenie prečítal ešte pred objednaním tovaru. Odoslanie objednávky sa teda považuje zároveň aj za potvrdenie, že je kupujúci o stave tovaru informovaný.

6.2. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti rozpoznať už pri uzatvorení zmluvy.

6.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

6.3.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

6.3.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

6.3.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

6.3.4. je tovar v odpovedajúcom množstve

6.3.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.4. Ustanovenia uvedené v čl. 6.3 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6.7.   Na uplatnenie reklamácie kupujúci použije reklamačný formulár na adrese https://forms.office.com/r/ECA7Ja3kbv. Po    jeho vyplnení ho predávajúci v čo najkratšom čase kontaktuje a informuje o stave reklamácie. Na reklamáciu písomne odpovie najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie."

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Vybavovanie sťažností kupujúceho zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy antikvariatkr@kniznica-ruzinov.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava .

7.4. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.5. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

8. Ochrana osobných údajov


8.1. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR a tiež na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) GDPR, pre účely nákupu, registrácie a správy vášho účtu na e-shope.

Ak vykonáte objednávku, alebo ak sa zaregistrujete (po spustení funkcionality) budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od zrušenia registrácie. V prípade uskutočneného nákupu bez ohľadu na registráciu, alebo rýchly nákup na účely archivácie podľa zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od uskutočnenia nákupu.

8.2. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podrobnými informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov v zmysle pravidiel uvedených na https://www.antikvariatkr.kniznica-ruzinov.sk/privacy-policy/.


9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

9.1. Vyplnením políčka "Chcem dostávať reklamné e-maily" kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo se takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

10.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese:

10.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie KNIŽNICA RUŽINOV, p. o., Zimná 1, 821 02 Bratislava, adresa elektronickej pošty antikvariatkr@kniznica-ruzinov.sk, telefón +421911011984.

V Bratislave, dňa 23.9.2022